ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE
မၾကားခဲ့ မသိခဲ့သေလာ ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္
ဂတိစကား အစအဦး၌ပင္ သင္၏ သင့္ဘက္၌ရွိ
ကုိယ္ေတာ္သာ သင္ေမွ်ာ္လင့္ေလာ့ မေၾကာက္ရြံ႕ႏွင့္
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တန္ခုိးျမတ္ျဖင့္ ခြန္အားျဖည့္ကာ ပုိ႔ေဆာင္မည္

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ပ်ံသန္း ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သုိ႔
လက္ေတာ္ျဖင့္ ဆုပ္ကုိင္ မပင္ပန္း ေျပးသြားရေသာ္လည္း
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေခၚေသာအခါ
ကုိယ္ေတာ္သည္ ေမာပန္းျခင္းမရွိ အႀကံအစည္ေတာ္ျမတ္ထူးျခား
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ စိတ္ခ် ယံုမည္

BRIDGE
သည္းခံ ေစာင့္ဆုိင္း ဂတိေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္နားခုိမည္