ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - Niang

VERSE 1
အရာရာအားလံုး လႊမ္းမုိးသူ
၀ိညာဥ္အျမင့္ဆံုး ေကာင္းကင္ထက္၌ စုိးစံသူ
အရာရာခပ္သိမ္း အုပ္စုိးသူ
ပူေဇာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ရန္ အထိုက္တန္ဆံုးဘုရား

CHORUS
(ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္
ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္
ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔အသက္ရွင္မယ္ ေရး)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.