သခင္ႏွင့္အၿမဲပဲအသက္ရွင္မည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ေခ်ာစုခင္

VERSE
(ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္း
ပလႅင္ေပၚစုိးစံ ဘုန္းႀကီးဘုရင္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းကာ ကုိးကြယ္မည္
ခ်ီးေျမႇာက္ည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္)

CHORUS
ထာ၀ရဘုရား အသက္ရွင္ျခင္းကုိ
ထာ၀ရဘုရား ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ
အစဥ္၀န္ခံခ်ီးမြမ္း တန္တိုင္းေတာ္မွာ ယဇ္ပလႅင္တည္စုိ႔
သခင္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ
သခင္ႏွင့္အစဥ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ
သခင္ႏွင့္ အၿမဲပဲ အသက္ရွင္ ဘ၀အသက္တာမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.