အပ္ႏွံပါ

>>>Download

VERSE 1
သင့္စိတ္ထဲမွာ အျပစ္မ်ားျပဳခ်င္လာတဲ့ခါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏွံပါ
ႏႈတ္လွ်ာပါးစပ္မွ ထြက္သြားတဲ့အရာေတြမ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္ပုိင္သမူ၏

VERSE 2
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ စိတ္ကူးတဲ့အရာေတြမ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏွံပါ
လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ခံစားရအရာေတြမ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးေတြပါ

CHORUS
အုိ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားျမတ္ရွင္ အလုိရွိတဲ့အရာ ျဖစ္ေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ လံုး၀ ပံုအပ္တတ္သူ ျဖစ္ေစပါ
ဆႏၵအတြက္အသက္ရွင္ေသာအမႈ မဟုတ္ဘဲ
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ အသက္ရွင္ေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဘုန္းႀကီးေစေသာ္

VERSE 3
ျပဳေလသမွ်အရာ ကုိယ္ေတာ္လက္ေတာ္အပ္ႏွင္းပါ
ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ျပမူမည္
အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႀကံဳေတြ႕ရအရာေတြမ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္အႀကံအစည္ေတြပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.