ခရစ္ေတာ္ပဲ

>>>Download

VERSE 1
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လႈိင္းေတြ ငါ့ရဲ႕ဘ၀ထဲမွာ
ကူးျဖတ္ဖုိ႔ အားေတြ ငါ့ဆီမွာမရွိ
တစ္ေယာက္တည္း ေၾကကြဲ အထီးက်န္ အုိ ဟုိ

VERSE 2
လွပတဲ့ေန႔ေတြ ငါ့ဆီမွာမရွိပါ
အၿမဲတမ္းပဲ စိတ္ေတြ ေအာက္ကုိ က်လြန္းတယ္
ကမၻာထဲ ေမွာင္မဲ ခရီးႏွင္ ရြက္လြင့္

CHORUS
ဘယ္ဆီကုိ သြားေနလဲ ဘယ္ေနရာကုိ သြားေနလဲ
ငါမသိခဲ့ပါ ငါ့ဘ၀အတြက္ ခုိလႈံဖုိ႔ ရွာေဖြလုိ႔
ဒီသီခ်င္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အရိပ္တစ္ခု ေတြ႕ၿပီ
ထုိသူဟာ ခရစ္ေတာ္ပဲ
ဒါ ခရစ္ေတာ္ပဲ ငါသိခဲ့တယ္ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.