ဒံေယလ

>>>Download

VERSE 1
သက္သတ္လြတ္ေတြစားၿပီး တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ ဘုရားေရွ႕ဒူးေထာက္သူ
ရွင္ဘုရင္ေရွ႕မွာ ပညာရွိေသာသူ
လူတကာအလယ္မွာ သူကုိးစားေသာ ဘုရားအေၾကာင္းသိေစၿပီေလ
ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံ တုန္ခါသြားေအာင္ ယံုၾကည္စြာ ကုိင္လႈပ္သူ
ျခေသၤ့ရဲ႕တြင္းထဲမွာ ထင္ရွားခဲ့သူ႕သစၥာ ျပာက်တဲ့ မီးထဲခ်ဦးမလား

CHORUS
ဒံေယလ ျခေသၤ့ရဲ႕ သားေကာင္လား
ဒံေယလ ေလာင္မီးၾကား ေပ်ာက္ကြယ္မလား
ဒံေယလ ေသမင္းက လက္ခံမလား

VERSE 2
ေရြးႏႈတ္၍ထားၿပီး ခါလဒဲလူ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားေရွ႕မွာ
ထာ၀ရဘုရားကုိ ခုိလႈံအမွီျပဳသူ
ရွင္ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ တန္ဖုိးထား ေလးစား အားကုိးႏိုင္သူမုိ႔
ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံ ေရႊေရာင္လႊမ္းခ်ိန္ ယံုၾကည္စြာ ကုိင္လႈပ္သူ
ျခေသၤ့ရဲ႕တြင္းထဲမွာ ထင္ရွားခဲ့သူ႕သစၥာ ျပာက်တဲ့ မီးထဲခ်ဦးမလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.