ဂုဏ္ျပဳထုိက္ဆံုး

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  - 

CHORUS
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ ဒုိ႔ရဲ႕သခင္ အၿမဲတမ္း စုိးစံအရွင္
အားလံုးေသာ သက္ရွိသူအေပါင္းတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ
ကုိယ္ေတာ္သာတစ္ပါးတည္း ေရြးႏႈတ္သူ ဒုိ႔ရဲ႕အသက္သခင္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း ဟာေလလုယာ
အိမ္ေတာ္ေပၚမွာ ထြန္းလင္း ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခုိးေရာင္ျခည္
သီဆုိကာ ခုန္ကာ ကလ်က္ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔
အႏႈိင္းမဲ့ ဒုိ႔ရဲ႕ ဘုရင္

VERSE 1
အရာခပ္သိမ္းအားလံုးတုိ႔အေပၚ စုိးစံအရွင္ တန္ခုိးႀကီးျမတ္တဲ့ဘုရား
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ အသက္ကုိ ေပးပုိင္သူ အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာဘုရား
ေနေရာင္ျခည္ ၾကယ္လေတြ ဖန္ဆင္းလ်က္ စုိးပုိင္သူ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေၾကြးေၾကာ္စုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.