၀ိညာဥ္ေတာ္မုိးသြန္းၿဖိဳး

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

၀ိညာဥ္ေတာ္မုိး သြန္းၿဖိဳး သြန္းၿဖိဳး
အုိ ႏွစ္သိမ့္သူ မိတ္ေဆြ ကိုယ္ေတာ္ တဖန္တုိ႔ထိမူပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္မုိး သြန္းၿဖိဳး သြန္းၿဖိဳး
တန္ခုိးေတာ္သက္ေရာက္ေစ အသံေတာ္ၾကားပါရေစ
ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲေစ ႏႈတ္ကပတ္အတုိင္း ရပ္တည္လ်က္
၀ိညာဥ္ေတာ္မုိး သြန္းၿဖိဳး

ဘယ္သူမွ်မျမင္ မၾကားမသိ
ကုိယ္ေတာ္အထံ၌ သုိထားေသာအရာမ်ား
သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ကုိ က်ယ္စြာဖြင့္၍
အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ၌