ေအာင္ျမင္ျခင္းဤသုိ႔ရၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE 1
အလင္းျဖင့္ ေမွာင္မုိက္ထုိးခြင္း
၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျပန္၍ ေပး
ေက်းဇူးေတာ္ မုိးေရအလား
ေျခာက္ေသြ႕အသက္ကုိရွင္ေစ

CHORUS
ျမည္တမ္းျခင္းကုိ ကခုန္ျခင္း ျဖစ္ေစၿပီ
၀မ္းနည္းျခင္းကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ေစ

VERSE 2
လက္႐ံုးေတာ္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္
ကုန္းျမင့္၌ ကၽြႏ္ုပ္ရပ္ၿပီ
ခ်ီးမြမ္း စိတ္ႏွလံုးတြင္းမွ
ခ်ဳိင့္၀ွမ္းပင္ သီခ်င္းဆုိ

BRIDGE
(ေအာင္ျမင္ျခင္း ဤသုိ႔ရၿပီ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.