ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈေတာ္ေၾကာင့္

>>>Download

VERSE 1
(ခြန္အားသူ အစြမ္းရွိၿပီ
ဆင္းရဲေသာသူ ခ်မ္းသာၿပီ
ကန္းသူ ျမင္ႏုိင္ၿပီဆုိေစ
ကုိယ္ေတာ္ျပဳခဲ့ အမႈေတာ္ေၾကာင့္ေပ)

CHORUS
ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွဏၰ
အေသခံသုိးသငယ္ေတာ္အား
ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွဏၰ
ေသျခင္းမွ ေယ႐ႈထေျမာက္

VERSE 2
ထုိျမစ္ေရသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ကူးခတ္မည္
အျပစ္မ်ား ေဆးေၾကာရာအရပ္၌
ဂ႐ုဏာစမ္းေရ အထက္ရပ္မွ
ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေပ

VERSE 3
ေရနက္မွ ကၽြႏု္ပ္ထမည္
ကယ္တင္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရင္ခြင္သုိ႔
ကယ္တင္ျခင္း သီခ်င္းက်ဴးဧ
ေယ႐ႈခရစ္ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.