လွပေသာသူ႕ေမတၱာ

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္အား သီခ်င္းသံမ်ားျဖင့္ ၀န္းရံထား
ဤအရပ္သုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ပုိ႔ေဆာင္
ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ထဲ၌ ရွင္သန္
ကုိယ္ေတာ္စကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္အလင္း

PRE-CHO
လွပေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ ခ်ီးမြမ္းရျခင္းျဖစ္သည္

CHORUS
ကမၻာတခြင္ရွိသမွ် ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့
ကမၻာတခြင္ရွိသမွ် ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့

VERSE 2
ဤအရပ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းခံရ
ဘုရင္မင္းအတြက္ အသက္ရွင္ေန
အိမ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိေတြ႕
ဤအရပ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ ညႊန္းဖြဲ႕ဆုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.