ေကာင္းကင္ဘံုအားမွန္းေမွ်ာ္ျခင္း

>>>Download

VERSE 1
အလင္းမဲ့ညမ်ားထဲ ေပ်ာ္၀င္ကာေလ စီးဆင္းေနဆဲေလ
ခါးသီးေၾကကြဲျခင္း ပူေလာင္ေနၿပီ ငါ့မ်က္ရည္စေတြ
ရင္မွာ ေကာင္းေသာညမ်ားထဲ ခုိလႈံခ်င္ၿပီ သခင့္ဆီ
တမ္းတေမွ်ာ္လင့္မိ ကယ္တင္ရွင္ တမ္းတေမွ်ာ္လင့္မိ
၀ုိး ၀ုိ ၀ုိး ကယ္တင္ရွင္

VERSE 2
သခင့္ရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ေျခေခ်ာ္ေနသူ သုိးမုိက္ေတြအတြက္ေလ
ညႇင္းဆဲသူရဲ႕လက္ နာက်င္ေစသူ ဆုိး၀ံ့သူ ကၽြႏ္ုပ္သခင္
သခင့္ရဲ႕ေက်ာ့ကြင္းထဲ ကယ္တင္ရွင္ဟာ ခရစ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေရတြက္မိ
ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ခ်ီးမြမ္းေရတြက္မိ ၀ုိး ၀ုိ ၀ုိး ဂုဏ္ေတာ္ေတြ

CHORUS
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ေရြးႏႈတ္ခ်ိန္ မထားခဲ့ပါနဲ႔ သခင္ဘုရား
အျပစ္သားေအာ္ဟစ္ေသာအသံ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလွည့္ပါ ဘုရား
အျပစ္သား အျပစ္သားရဲ႕ဆုေတာင္း
အမုန္းမဲ့ညကုိ လြမ္း အမုန္းမဲ့ဘ၀ကုိ တမ္းတရင္းေလ
အမုန္းမဲ့ညကုိ လြမ္း အမုန္းမဲ့ဘ၀ကုိ တမ္းတရင္းေလ
လုိေနတာ ကယ္တင္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေပါ့
လုိခ်င္တာ ကယ္တင္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေပါ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.