ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရႊျပည္ေတာ္

>>>Download

VERSE 1
ႏူးညံ့ႏွလံုးသားေလး ဘုရားရွင္ကေပးခဲ့တယ္/ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းေပးတယ္
ကုိယ္စီ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖုိ႔ တူညီဖန္ဆင္းေပး
ထက္ျမက္တဲ့ဦးေႏွာက္ေလး ဘုရားရွင္က ေပးေသးတယ္
လူေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သခင္သည္ ျခယ္မႈန္း

CHORUS
သူဟာ ေလာကသားအတြက္ပါ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ႐ုပ္အဂၤါ
ဆင္ျခင္ၾကပါ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မႈေတြနဲ႔ (အျပစ္ရဲ႕လူသား)
ေနာက္ဆံုးေသာတစ္ေန႔မွာ ေယ႐ႈဘုရား ကမၻာအားေဆးမွာ
အုိ လူတိုင္း ေျပာင္းလဲၾကပါလား

ေျပာင္းလဲျခင္းေနာင္တနဲ႔ လွမ္းခဲ့တဲ့ အသက္တာ
ေရႊျပည္ေတာ္ အဖရဲ႕အနားမွာ
ေျပာင္းလဲျခင္းတည္ၿမဲတဲ့ ငရဲခန္းၾကားမွာ
ကယ္သူေတြ ဟုိး အေ၀းဆီမွာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.