စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့

>>>Download

ေတးေရး - ထန္ေသာင္
ေတးဆုိ  - ထန္ေသာင္

VERSE 1
အလံုးစံုတုိ႔ရဲ႕အရွင္ ျပႆနာၾကားထဲပင္
ကၽြႏ္ုပ္အနား အစဥ္အၿမဲရွိေန
မ စ ေပးေသာအရွင္ အသက္ပါေပးတဲ့သခင္

CHORUS
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့
ကုိးကြယ္မည္ အုိ အဖဘုရားရွင္
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့
ကုိးကြယ္မည္ အဖဘုရားရွင္

VERSE 2
အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာသခင္ အျပစ္နဲ႔ ျပည့္ႏွက္တဲ့
ကၽြႏ္ုပ္အပါး အစဥ္အၿမဲ ခ်စ္ေန
ဘုရားတကာတုိ႔ရဲ႕ ဘုရား ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အဖဘုရားအား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.