တာ၀န္

>>>Download

VERSE 1
ဒီကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ အတူေနထုိင္ေနရင္းက
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့လုိ႔ ညည္းတြားမႈအသံမ်ား
ေနရာတကာမွာ ပဲ့တင္ထပ္
ကယ္တင္မယ့္မရွိတဲ့ ဒုကၡတရား

VERSE 2
ဒီလုိ လူတုိ႔အလယ္မွာ ယံုၾကည္သူ သင္တစ္ဦးက
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအလင္းရဖုိ႔ လမ္းျပလုိက္ပါလား
ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေပးအပ္ထား
ကယ္တင္ျခင္းရယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းအသက္ထာ၀ရ

CHORUS
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ ဆံုးပါး ညည္းတြားလူတုိ႔ၾကားမွာ
ကုိယ္ေတာ္သားသမီးအတြက္က စုိးစိတ္တစ္စက္ေလးမရွိပါ
သင္တစ္ေယာက္တည္း ၀မ္းသာ႐ံု
သင္တစ္ေယာက္တည္းက်န္းမာ႐ံု ေနႏုိင္လား
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည့္၀တဲ့အသက္တာကို
လူသားတုိင္း ရရွိဖုိ႔ စြမ္းေဆာင္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ ထာ၀ရအသက္တာကုိ
လက္သင့္ခံေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.