ကုိးကြယ္ပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - လြမ္လြမ္

ကုိးကြယ္ပါ၏ ၀မ္းနည္းရလည္း ကုိးကြယ္ပါ၏
ကုိးကြယ္ပါ၏ ဒုကၡေရာက္လည္း ကုိးကြယ္ပါ၏
ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း

သခင္ဘုရားသည္ နံ၀ိညာဥ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္အတုိင္း
ကုိးကြယ္စဥ္ခါ နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း
သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္မည္

ကုိးကြယ္ပါ၏ အစြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ ကုိးကြယ္ပါ၏
ကုိးကြယ္ပါ၏ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ျဖင့္ ကုိးကြယ္ပါ၏
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.