အရာခပ္သိမ္းအထက္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - စံပီး၊ FGA

VERSE 1
အခြင့္တန္ခုိးမ်ားထက္ ဘုရင္မ်ားအထက္
သဘာ၀တရားနဲ႔ ဖန္ဆင္းေသာ ခပ္သိမ္းထက္
ပညာေတြရယ္ လူသားတုိ႔ အေတြးအေခၚထက္
ကမၻာမတည္မီ သူရွိႏွင့္ေတာ္မူၿပီ

VERSE 2
ႏုိင္ငံအားလံုးထက္ ပလႅင္တုိ႔ထက္
ဘယ္သူမွမသိတဲ့ အံ့ၾသဘြယ္ ခပ္သိမ္းထက္
ၾကြယ္၀ျခင္း တန္ဖုိးအရွိဆံုးအရာတုိ႔ထက္
ကုိယ္ေတာ္သာ တုႏႈိင္းမဲ့ေသာအရွင္

CHORUS
ကြပ္မ်က္ၿပီ သၿဂိဳဟ္ဂူ၌ေလ်ာင္းထား
အျငင္းပယ္ခံ အေသခံဖုိ႔ ၾကြဆင္း
အနင္းေခ်ခံ ပန္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ ႏြမ္းေၾကြ
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းခံ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္စား ခပ္သိမ္းအထက္