ေနာက္မက်ခင္

>>>Download

VERSE 1
ေမြးဖြားခ်ိန္မွာစ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္
ကုိယ္ကပဲ ေမ့ေနလား ေလာကီအမႈေတြၾကား
ေပ်ာ္၀င္ေနခဲ့ ရင္ဆုိင္ေနအမွားမ်ား

VERSE 2
လက္ရွိဘ၀ထဲမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာပါေစ ေတြးမိရဲ႕လား ေက်းဇူးေတာ္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေန႔ရက္ၾကား ေမ်ာေနေတာ့မွာလား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ၾကင္နာမႈတရားမ်ား

CHORUS
လမ္းေပၚကေန လူသားမ်ား အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ျပန္စဥ္းစား
ကုိယ္ေတာ္ေပးခဲ့တာ နည္းေနေသးလား ျပန္စဥ္းစား
ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေန႔ရက္မ်ား ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရဲ႕လား
ဒီေန႔က စဥ္းစားမိတယ္ဆုိ ေနာက္မက်ခင္မွာ ခ်ီးမြမ္းပါ

(ေနာက္မက်ခင္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.