ကုိယ္ေတာ္ကုိကၽြႏု္ပ္ေကာင္းႀကီးေပးမည္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE
ငါ့ သစၥာရွင္ ငါ ကုိးစားသည္
ေမတၱာေတာ္ျပည့္စံု၏
မေတာင္းေလွ်ာက္မီ အေျဖေပးမူသည္
ခြန္အား သီခ်င္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

PRE-CHO
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္
အႀကံစည္ေတာ္အစဥ္တည္ၿမဲ
ဘုန္းေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အစဥ္သီဆုိမည္
စိတ္ႏွလံုးသြန္းေလာင္း

CHORUS
နာမေတာ္ ခ်ီးမြမ္း နာမေတာ္ ခ်ီးမြမ္း
ကုိယ္ေတာ္ကုိ တမ္းတ ငါ့စိတ္၀ိညာဥ္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမည္