သခင့္ေမတၱာ

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - Niang၊ FGA

VERSE
ေယ႐ႈ သခင့္ေမတၱာဂ႐ုဏာ
ရွင္သန္ျခင္း အရာရာေတြတုိင္းအတြက္ ခံစားရေနဆဲ
ေယ႐ႈ သခင့္ေမတၱာဂ႐ုဏာ
ကုိယ္ေတာ္အနားေခၚယူဆြဲကာ ေျပာင္းလဲေစမယ့္အသက္ပဲ

CHORUS
အသက္ထက္ျမတ္ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ သိရွိခဲ့ၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ အားလံုး သခင့္အထဲေတြ႕ၿပီ ေတြ႕ၿပီ
အသက္ထက္ျမတ္ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ သိရွိခဲ့ၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ အားလံုး သခင့္အထဲေတြ႕ရွိ