ယံုၾကည္ျခင္းအတုိင္းအတာ

>>>Download

VERSE 1
ပ်က္စီးျခင္းေတြထဲ ေမ်ာလြင့္နစ္ျမဳပ္ရင္း
ေသြးပ်က္သြားတဲ့ အိပ္ပ်က္ည အလင္းမဲ့ႏွိပ္စက္ျခင္းေန႔
ဘ၀ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုိ လူက ၀ါးၿမိဳ
ယံုၾကည္ျခင္းမွာ အတုိင္းအတာရွိၿပီ မဟူရာ ညနက္ထဲမွာ

CHORUS
အိပ္ပ်က္ည အိပ္မက္ကြယ္ခ်ိန္
အတိတ္ည ေျခသံမ်ား ေျခာက္လွန္႔လုိ႔ေနလား
အလုိေတာ္ရွိထားအတုိင္းျပဳပါ ရွိသည့္အတုိင္း
အဆုိးအေကာင္းမ်ား ခံစားလုိက္ဦး

VERSE 2
႐ႈပ္ေထြးမႈေတြထဲ အခြင့္ထပ္ေပးပါ
ဘုရားရွင္အသံုးျပဳခဲ့ရင္ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိဖုိ႔
စိတ္တံခါးေတြပိတ္ေန ရင္ဆုိင္ႀကံဳရဦးမယ္
ကုိယ္တုိင္ဒုကၡေၾကာမွာ ေမြ႕ေပ်ာ္ရင္း ကရာနီလမ္းေျခလွမ္းမ်ား

BRIDGE
ျမတ္ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ အႀကံအစည္နဲ႔ အက်င့္မ်ား
တူဖို႔မလြယ္ကူပါ အျပစ္က စည္းျခားထား
၀န္ေလးသူလာပါ ၀င္ရန္ တံခါး၀မွာ
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအား ျမည္းစမ္းၿပီးမွ ၿပိဳယုိင္ေစမွာလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.