၀ိညာဥ္မုိး

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ေရဗကၠ၀င္း


VERSE
ဤအရပ္ကုိ ၀ိညာဥ္မုိး ရြာသြန္းေစပါ
ဤအရပ္ကုိ ၀ိညာဥ္မုိး စုိရႊဲေစပါ
ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ဤအရပ္ကုိ ျပည့္ေစပါ
တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ဤအရပ္ကုိ ျဖည့္ေပးပါ

CHORUS
(ဟာေလလုယာ)
ဤအရပ္ကုိ ေမတၱာႏွင့္ျပည့္ေစပါ
ဤအရပ္ကုိ ၀ိညာဥ္တန္ခုိးႏွင့္ ျပည့္ေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.