အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE
(သခင္ဘုရား၌ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းလ်က္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား ခ်ီးမြမ္း
ျပဳေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ားအတြက္
အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္း၀န္ခံ
အပယ္ငရဲထဲမွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ေသာ
ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္)

CHORUS
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ Oh Praise the Lord
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.