အရွင္ေယ႐ႈ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြ အခ်စ္ဆံုးသူ ေယ႐ႈ
အစဥ္ေကာင္းျမတ္ သန္႔ရွင္းသူ ေယ႐ႈ
အျမင့္ဆံုး ဘုရားသားေတာ္ ဘုန္းႀကီးဘုရင္
ခ်စ္စိတ္နဲ႔ ေလာကကုိ အေသြးသြန္းကယ္တင္
အေကာင္းျမတ္ဆံုးအရွင္

VERSE 2
အလင္းေရာင္ ေနမင္းလုိ ေယ႐ႈ
ေက်ာက္ေဆာင္ ခုိနားရာ ေယ႐ႈ
ထာ၀ရအဆက္ဆက္ ျပပ္၀ပ္ကာ သခင့္ေရွ႕ေတာ္မွာ
အရာရွိရွိ အၿမဲေၾကြးေၾကာ္ ဘုန္းႀကီးတဲ့ဘုရား
ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အစဥ္အႏႈိင္းမဲ့

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္ အစဥ္ေကာင္းျမတ္
ကၽြႏ္ုပ္ ကိုးစားရာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရဲတုိက္
ခုိလႈံေသာအရပ္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း
အၿမဲျမြက္ဆုိ ကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းရာ သီခ်င္း
ကုိယ္ေတာ္ ထာ၀ရ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အရွင္သခင္

VERSE 3
သုိးထိန္း သန္႔ရွင္းသူ ေယ႐ႈ
ထာ၀ရအသက္ရွင္ စံုလင္ေသာဘုရင္ ေယ႐ႈ
တစ္ပါးတည္းေသာ ေရြးႏႈတ္ ကယ္ခၽြတ္လႊတ္ႏုိင္သူ
ေလာကအျပစ္အားလံုး ကုိယ္စား ရြက္ေဆာင္ယူ
အေကာင္းျမတ္ဆံုးသခင္ ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ အစဥ္အႏႈိင္းမဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.