အသက္ရွိေသာသူအေပါင္းတုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - FGA

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းဗိမာန္အထဲ၌
ႀကီးျမတ္လွေသာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ီးမြမ္း
ေလာကသားအားလံုး

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္း တန္ခုိးေတာ္ျမတ္အတြက္
ႀကီးျမတ္သန္႔ရွင္း နာမေတာ္အား ခ်ီးမြမ္း
တစ္ေလာကလံုးက

PRE-CHO
ေနေရာင္ထြန္းေတာက္ခ်ိန္မွစ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့
အေရွ႕မွ အေနာက္အရပ္တုိင္ေအာင္ ေျမာက္မွ ေတာင္အရပ္သုိ႔

CHORUS
သက္ရွိသမွ်ေသာသူအေပါင္း ခ်ီးမြမ္းၾက ထာ၀ရ
ကၽြႏ္ုပ္ထဲ၌ ရွိသမွ်တုိ႔ ခ်ီးမြမ္းေလာ့