ပိတ္ျဖဴမကယ္ႏုိင္ေသာလမ္း

>>>Download

VERSE 1
အိပ္စက္တဲ့၀ိညာဥ္ ႏုိးထ အသက္၀င္ခဲ့
ေျပာင္းလဲျခင္းတရားေတြ အသက္ရွင္ေန
စြဲၿမဲတဲ့ သက္ေသမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီ
ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ ခႏၶာသခၤ်ဳိင္းတြင္းနဲ႔လည္း မဆုိင္
ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီ ရွင္သန္ျခင္းတရား ထုိ လက္၀ါးကားတုိင္

CHORUS 1
ဟုိတစ္ခ်ိန္က (အျပစ္ေတြအတြက္)
ဘုရားသခင္က (သားေတာ္အား)
စြန္႔ေလတာ (အျပစ္ရဲ႕အစား)
အေသြးနဲ႔အသား (ႏႈတ္ယူကာသြားခဲ့)
ခႏၶာနဲ႔အသက္စြန္႔ရွာ ရၿပီ ရွင္သန္ ဒီတရား

VERSE 2
ပညတ္ခ်က္ ပိတ္ျဖဴ ေလာကတရားေတြလည္း
သခၤ်ဳိင္းတြင္းထဲ က်န္ခဲ့ေလၿပီ
လွ်ဳိ႕၀ွက္လုိ႔ ဆည္းဆာ ဂုိဏ္းဂနတံခါးမ်ားလည္း
ကုလားကာအစြန္းတုိင္ ျပတ္သားစြာ ၾကည္လင္ေစၿပီ
စံုလင္ခဲ့ၿပီ တုိင္ေတာ္ထက္မွာ

CHORUS 2
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း (ျပည့္ေစၿပီ)
အျပစ္နာမ်ား (ၿငိမ္းကာသြား)
အၿမဲထာ၀ရ (အသက္တည္ရာ)
ကားတုိင္မွာ (ျပည့္စံုကာသြားခဲ့)
ကယ္တင္ျခင္း ေပးခဲ့ရာ ရၿပီ ယံုၾကည္သူမ်ား

BRIDGE
ေနေရာင္ေအာက္မွာ ထုိကားတုိင္ေတာ္ရဲ႕တရား
ၿငိမ္သက္ျခင္းဟာ တုိင္ေတာ္ထက္မွာ
(ပညတ္ခ်က္ေတြ ခုိင္မာတည္ခဲ့ေပါ့ သခၤ်ဳိင္းလည္းမပုိင္
 ထက္ရပ္ေကာင္းကင္ အိမ္ေတာ္ရဲ႕လမ္းမွာ တုိင္ေပၚ အေသြးစြန္းကာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.