ေမးခြန္းတစ္ခု

>>>Download

VERSE
ကုိယ္ဆုိတဲ့သီခ်င္းေလးက တစ္ခ်ိန္မွာ ၿပီးသြားမယ္
ဒီလုိပါပဲ ဒုိ႔ဘ၀ေတြလည္း ခဏေလးပဲ
ဒီသီခ်င္းမၿပီးဆံုးခင္ ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးမယ္
ေလာကႀကီးထဲ အသက္ရွင္ ဘာေတြအတြက္လဲ
တစ္ေနကုန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြား

CHORUS
ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ပါ ေတြးေတာၾကည့္ပါ ဒုိ႔ရဲ႕ဘ၀ေတြမ်ား
တစ္ခ်ိန္မွာလြင့္ေပ်ာက္ရမွာ မီးခုိးေငြ႕လုိ မၿမဲျခင္းတရားေတြၾကား
အခ်ိန္ေတြ ေႏွာင္းမသြားေသးခင္ သခင္အား ေခၚဖိတ္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.