ေတာင္းေလွ်ာက္

>>>Download

VERSE 1
သင္မွာ လုိအပ္သမွ် ဆုေတာင္းပါ အေျဖေပးရန္ ဂတိထား
ဆုေတာင္း ေကာင္းကင္ဘံုထက္မွ နားေညာင္း
ျပည္ေတာ္က်န္းမာေစမည္

VERSE 2
ကမၻာေျမ ဘုန္းေတာ္တန္ခုိးႏွင့္ဖံုးလႊမ္းမည္ ေရလႊမ္းမုိးသကဲ့သုိ႔
ေမွ်ာ္ၾကည့္ လယ္ျပင္မွာစပါးမွည့္၀င္းေနၿပီ
ႏုိင္ငံတည္လုနီးၿပီ ေတာင္းေလွ်ာက္

CHORUS
လူမ်ဳိးေတြ သင့္အတြက္ေပးမည္ ကုိယ္ေတာ္ ဂတိထား
ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းပါ၏
ကမၻာတ၀ွမ္းလံုး ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းတန္ခုိးျမင္ေတြ႕ေစပါ
ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏

ENDING
(ကုိယ္ေတာ္လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ားေပးမယ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.