ဆာလံ ၁၈

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - Ki Kim

VERSE
(အုိ ထာ၀ရဘုရား အကၽြႏ္ုပ္၏ ခြန္အားဗလ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္ပါ၏)

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ ေက်ာက္ ငါ၏ ၿမိဳ႕႐ုိး
ငါ့ကုိ ကယ္လႊတ္သခင္ ငါ၏ ဘုရား
ငါကုိးစားေသာ အစြမ္းသတၱိ
ငါ၏ အကြယ္အကာ ငါ့ကုိ ကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ
ငါ၏ ရဲတုိက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.