ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈ

>>>Download

VERSE 1
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစရာအခ်က္ ဘာတစ္ခုမွမရွိ
၀မ္းနည္းလုိ႔သာ ေနရင္း ပူပင္စရာေသာကေတြၾကား
အံႀကိတ္ကာ ဇြတ္တုိး မုိက္ဆုိးလုိ႔ေနလည္း
ဖန္ဆင္းရွင္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ေခၚေနတယ္

VERSE 2
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း လြန္ကဲ သာယာျခင္းေတြထဲ
မူးယစ္လုိ႔သာ လြင့္ေမ်ာ ကုိယ္ခႏၶာရက္နီးသူမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ထံ ေနာင္တနဲ႔အတူ ၀င္ေရာက္ေတာင္းပန္လွ်င္
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအမႈကုိ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေလၿပီ

CHORUS
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကုိ ေနာင္တသုိ႔ ေခၚျခင္းငွါ
ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာသည္ မဟုတ္
ဆုိးေသာသူတုိ႔ကုိ ေနာင္တသုိ႔ ေခၚျခင္းငွါ /
   ေပ်ာက္ေသာသူတုိ႔ကုိ ရွာ၍ ကယ္အံ့ငွါ
ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာသည္

VERSE 3
ကရာနီကားတုိင္ထက္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔အတူ
ကြပ္မ်က္ျခင္းကုိ ခံၿပီး ရာဇ၀တ္လူဆုိးႀကီးေတာင္မွ
ယေန႔တြင္ ငါနဲ႔အတူ ပရာဒိသုဘံု၌
ရွိမည္ ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ဆုိခဲ့

VERSE 4
လူေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ အၾကင္နာကင္းမဲ့စြာ
အျမတ္ရဖုိ႔သာႀကံတဲ့ အခြန္ခံ ဇာတိသားေတာင္မွ
ကုိယ္ေတာ္ထံ ေနာင္တနဲ႔အတူ ၀င္ေရာက္ေတာင္းပန္လွ်င္
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအမႈကုိ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေလၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.