ထိုက္တန္

>>>Download

ေတးေရး - မံုပီး
ေတးဆုိ  - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းေလာ့ ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းၾက
ထုိက္တန္ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံထုိက္
ဖန္ဆင္းရွင္ ဒုိ႔ရဲ႕ ဘုရားရွင္အား
လက္ခုပ္တီးခ်ီးမြမ္း ကခုန္လ်က္ ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းကင္ေျမႀကီးရွိ သက္ရွိသူအေပါင္း
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက ခ်ီးမြမ္းၾက ခ်ီးမြမ္းၾက

CHORUS
ေဘးဒုကၡ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း
၀မ္းနည္းျခင္းေတြနဲ႔ ကင္းေစၿပီ
၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရဲရင့္ျခင္း လြတ္ေျမာက္ျခင္း
ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ေပး

VERSE 2
၀မ္းေျမာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္း ၀မ္းေျမာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္း
ေကာင္းျမတ္မူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရား
ခ်ီးေျမႇာက္အျမင့္ဆံုး ဒို႔ရဲ႕ဘုရားရွင္အား
နာမေတာ္ခ်ီးေျမႇာက္ နာမေတာ္ခ်ီးေျမႇာက္
ႀကီးျမတ္နာမ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား
နာမေတာ္ ခ်ီးေျမႇာက္ၾက ခ်ီးေျမႇာက္ၾက ခ်ီးေျမႇာက္ၾက

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.