ကၽြႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  - 

VERSE 1
အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗလာနတၱိပါ
အေကာင္းျမတ္ဆံုးဘုရား သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မစင္ၾကယ္ ဆုိးသြမ္းသာ
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အား သခင့္အနားေရာက္ေစ
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္သာ အျမင့္ဆံုး ပလႅင္ေရွ႕ ကၽြႏ္ုပ္ေရာက္ေစ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အရာရာတုိင္း
ကုိယ္ေတာ္အၿမဲအသက္ရွင္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အရာခပ္သိမ္း
သခင္ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ ျပပ္၀ပ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ကုိးကြယ္
ေကာင္းကင္ဘံု အဖ ေကာင္းကင္ကင္ဘံု အဖ
(ကၽြႏ္ုပ္၏ အရာခပ္သိမ္း)

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္၏ အစြမ္းခြန္အား ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္၌ဆီမွာ
မရွိပါ အရာရာ အနတၱ သာ
ကၽြႏု္ပ္တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ် သခင့္ထံပါးဆီမွာ
တန္ခုိးေတာ္စံုလင္ ေက်းဇူးသာ
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ အရာခပ္သိမ္း တတ္စြမ္းေစ
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ ေန လ ၾကယ္ေတြထက္ ေတာက္ပေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.