ကုိယ္ေတာ္သာ

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္ေျခေရွ႕မီးခြက္
ကၽြႏ္ုပ္လမ္းခရီး အလင္း လင္းေစသူ
ေယ႐ႈကုိယ္ေတာ္သာ

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ဆုပ္ကုိင္ ဤရတနာ
ေရႊစင္ထက္ အဖုိးတန္ေသာသူ
ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္သာ

CHORUS
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ ခ်ီးမြမ္း
အစဥ္အသက္ရွင္ပါမည္ အစဥ္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္
ေန႔ရက္တုိင္း ကုိယ္ေတာ္လုိအပ္သည္
ေကာင္းကင္ အေတာင္ပံမ်ားနဲ႔ ပ်ံသန္း
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ

VERSE 3
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေၾကကြဲျခင္း
အထံေတာ္ေခၚယူကာ က်န္းမာေစ
ကုိယ္ေတာ္လက္ေတာ္ျဖင့္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.