သီဆုိမည္

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းသလုိ ယေန႔ ခံစားရ
ယံုၾကည္ျခင္းမေပ်ာက္ဆံုး ဆုေတာင္းရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ယခုကၽြႏ္ုပ္၀န္ခံသည္
ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္သုိ႔ေျပာရမလဲ ဘယ္ေနက အစျပဳမလဲ
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္း စိတ္ႏွလံုး ရွိသမွ်ျဖင့္

CHORUS
သီဆုိမည္ ခ်ီးမြမ္းမည္ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ႕ရလည္း
နာက်င္၀မ္းနည္းခ်ိန္၌ပင္
သီဆုိမည္ ခ်ီးမြမ္းမည္  ဂုဏ္ျပဳ၍ လက္ေျမႇာက္ပင့္မည္
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ေသာေၾကာင့္ သီဆုိမည္

VERSE 2
အႀကံအစည္ေတာ္နက္နဲလြန္းလွ ကၽြႏ္ုပ္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားမမွီႏုိင္ပါ
သုိ႔ေသာ္ ယံုၾကည္စြာကုိးစားမည္ ကၽြႏ္ုပ္လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ေယ႐ႈအေသခံ
ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္သုိ႔ေျပာရမလဲ ဘယ္ေနက အစျပဳမလဲ
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္း စိတ္ႏွလံုး ရွိသမွ်ျဖင့္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.