ေမတၱာသက္ေသ

>>>Download

VERSE 1
မုိး မုိးပြင့္ထက္ ျဖဴစင္ေအာင္
အၿမဲ ထားရွိတဲ့ ေစတနာေတြ
သုိး သုိးသငယ္ရဲ႕ အေသြးေတာ္
ေသြး သြန္းေလာင္းလုိ႔ ျဖဴစင္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
အလွမ္း ေ၀းလွတဲ့ ကရာနီ
အေ၀း မႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ ျပာမႈန္ရီ
လွမ္း ကားတုိင္ကုိ ထမ္းကာ
တစ္လွမ္း တစ္လွမ္းနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ေန

CHORUS
ေျခရာတုိင္း ေသြးစက္ေတြ ယုိကာစီးေန
အခ်စ္သက္ေသ ကရာနီကုန္းမွာ
က်ခဲ့တဲ့ လွံေတာ္နံေဘးျပင္းလွစြာ
ဒဏ္ရာခ်က္နဲ႔ ႏွလံုးကြဲေၾက သက္ေတာ္စြန္႔ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.