ၿမဲတည္ေက်ာက္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သည္ အလင္း ကုိယ္ေတာ္သည္ အသက္
ကုိယ္ေတာ္ သမၼာတရား ကၽြႏ္ုပ္လမ္းခရီး
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏု္ပ္၏ ရဲတုိက္ ေက်ာက္ေဆာင္ ကယ္လႊတ္ျခင္း
ခုိလႈံရာအရပ္ အစဥ္ ၿငိမ္သက္ျခင္း
သာယာတဲ့ျမစ္နား ကၽြႏ္ုပ္သုိးထိန္း
ထာ၀ရၿမဲေသာေက်ာက္ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀၏ အကြယ္အကာ

VERSE 1
ထူးဆန္းေသာ ေကာင္းကင္အရာမ်ားနဲ႔ ေျမျပင္ေပၚရွိရွိသမွ်ေသာအရာ
ကုိယ္ေတာ္သာ ဖန္ဆင္းလ်က္ စုိးပုိင္သူ
အျမင့္ျမတ္ဆံုးထက္ ကုိယ္ေတာ္ျမင့္ျမတ္ အရာရာခပ္သမ္းထက္ႀကီးျမတ္သူ
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းေသာ ဘုရား
ဘုန္းႀကီးေသာတန္ခုိးနဲ႔ ႀကီးျမတ္သူ ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း
အသက္ရွိသမွ် ခ်ီးမြမ္း ကုိးကြယ္ၾက အႀကီးျမတ္ဆံုး

VERSE 2
အဆံုးမဲ့သခင့္ရဲ႕ ပညာထူးဆန္း တုိင္ေတာ္ေပၚ သခင့္ရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာ
လူေတြေပၚ ေစာင့္တဲ့ ဂ႐ုဏာတရား
သူ႕ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္အမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္သာ ေရြးႏႈတ္လြတ္ပုိင္သူ
သခင့္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ အလြန္ႀကီးမား
ဘ၀အဆက္ဆက္ ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆုိမည္ အႀကီးျမတ္ဆံုး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.