ခရစ္ေတာ္လုိတယ္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ဒီကမၻာကုိ အလည္လာခဲ့သူ အခ်ိန္တန္ ျပန္ထြက္သြားမယ့္သူ
တဒဂၤ ခဏ ဘ၀ကုိ ထာ၀ရမွတ္လုိ႔ တမလြန္ေနာင္ေရးကုိ
ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္ဘူးလုိ႔ အသက္၀ိညာဥ္ေရးကုိ
အေသအခ်ာ အတိအက်မသိရင္ တစ္ေန႔က် ခက္မွာစုိး

VERSE 2
ရွင္သန္ေနတဲ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္မပုိင္မွန္း သိဖုိ႔လုိ
အခ်ိန္မေရြးဘူး အရိပ္လုိ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္လုိ႔ တမလြန္ေနာင္ေရးကုိ
ဘုရားျမတ္ကလြဲလုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သူမရွိလုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားျမတ္ရဲ႕ အလုိအတုိင္းပဲ အသက္ရွင္စုိ႔

CHORUS
ကုိယ္သိထားတဲ့ အေတြးအေခၚ ပညတ္အက်င့္တုိ႔ကုိ
အမွီျပဳၿပီးေတာ့ အထင္နဲ႔ ေရွ႕အသက္တာခရီးကုိ
မေရရာ စမ္းတ၀ါး အလင္းေရာင္းကင္းမဲ့တဲ့ ဘ၀ကုိ
သခင္ေယ႐ႈက ကူညီဖုိ႔ အျမင္ေတြ ရွင္းေစႏုိင္ဖုိ႔ကုိ
ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားလုိေနလုိ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.