မုိးေရလားစမ္းေရလား

>>>Download

အေ၀းဆံုး အေတြးမ်ား သူ႕ေမတၱာ ႏႈိင္းမရပါ
သတင္းစကား အလင္းတရား သက္ဆံုးတုိင္ သက္ဆံုးတုိင္

VERSE 1
မုိးေရမ်ားလား စမ္းေရေလးလား
ဒုိ႔ရဲ႕အသက္တာ ျပန္ကာ သံုးသပ္ပါေလ
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ႏုတ္ထြက္စမ္းေရ
ေအးျမျခင္းေတြ တသြင္သြင္စီးဆင္းကာေန
ႏွလံုးသားခ်င္းရင္းႏွီးစြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ပါ

CHORUS
အေ၀းဆံုး အေတြးမ်ား သူ႕ေမတၱာ ႏႈိင္းမရပါ
သတင္းစကား အလင္းတရား သက္ဆံုးတုိင္ သက္ဆံုးတုိင္
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
(အေ၀းဆံုးေျပးဖုိ႔ စိတ္မွာ မွန္းေမွ်ာ္ရင္ အေတြးမ်ားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ရွိေနရင္
 တားဆီးမရႏုိင္ မွန္းကုိ သိေနၿပီး သူ႕ေမတၱာ အတုိးခ်ပါ
 အားနည္းေသာသူမ်ားကုိ မွ်ေ၀ရင္း ေနာက္မက်ေသာဘ၀မွ လုိက္ေလွ်ာက္ရင္း
 သက္ဆံုးထိတုိင္ - - - အသက္ရွင္ရင္း သက္ဆံုးတုိင္ သက္ဆံုးတုိင္)

VERSE 2
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ရရွိေသာသူ
ေအးျမျခင္းေတြ အစဥ္သာထင္စိတ္သဏၭာန္ေတြ
အဆုိးမ်ားမရွိေတာ့ဘူး ဘယ္အရာမဆုိအေကာင္းဘက္ကုိျမင္
စာနာမႈေတြ ရွင္သန္ရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.