ယံုလုိက္

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ယံုၾကည္ရာလမ္း ဇြတ္အတင္းတုိးမိသူ ကုိယ္႐ူး႐ူးမုိက္မုိက္နဲ႔
ဆင္ျခင္ႏုိင္မႈ ကင္းမဲ့လုိ႔
ဒဏ္ရာေတြပဲ ေထြးပုိက္မိခဲ့ခ်ိန္ ယုိင္နဲ႔လုိ႔ လဲလုၿပီ
ကႏၱာရထဲ ခရီးႏွင္

CHORUS
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေသာက္သူ ျပန္လည္ ငတ္ျခင္းမရွိတယ္
ဒီဘ၀မွာ လံုေလာက္မယ့္ အသက္ပဲ
မခမ္းေျခာက္ဘူးတဲ့ ဒုိ႔အတြက္ဆုိအၿမဲ
သက္စမ္းေရတြင္းပဲ ယံုလုိက္

VERSE 2
သန္းေခါင္ယံညတုိင္း ငါ့ရဲ႕အခန္းထဲမွာ သက္ျပင္းမ်ား ႐ႈိက္လုိ႔သာ
တကယ္ကုိ ငါတစ္ေယာက္တည္းလား
ရွာေလ ပုိၿပီးေ၀းတဲ့ အရိပ္တစ္ခုရယ္ သခင္ဘုရားနဲ႔ေတြ႕ခဲ့ခ်ိန္
ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီ အသက္စမ္းေရ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.