အလုိေတာ္အတုိင္းသာ

>>>Download

VERSE 1
ဒုကၡရယ္ သုခ အခ်ိန္မေရြးဘူး အားလံုးကုိ ဆက္ကပ္ ကုိယ္ေတာ္ထံ
အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း ဘုရားျမတ္ရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးေနမွာ

VERSE 2
ဒုိ႔လက္မခံေလာက္တဲ့ စံုစမ္းျခင္းကုိ ဒုိ႔လက္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ အခြင့္မေပးပါ
ေက်ာ္လြန္ကာ ေအာင္ျမင္မယ့္လမ္း ဘုရားျမတ္ရွင္ လမ္းျပေပးေနမွာ

CHORUS
အလုိေတာ္အတုိင္းသာ သြန္သင္ေပးပါ
အလုိေတာ္အတုိင္းသာ ေအာင္ျမင္မ်ားေပး
ေန႔စဥ္အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္လက္ အပ္ႏွံပါ

VERSE 3
ႏွလံုးသားမ်ား ေသြးမ်ား ယုိစီးက် ဒီထက္ပုိ အျခားေမတၱာရွိမလား
အေမွာင္ေန ေနသူ အျပစ္သားမ်ား အလင္းရေအာင္ လမ္းျပေပးေနမွာ