ကုိးကြယ္ရာႏွလံုးသား

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - David Kim Pau၊ FGA

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္စဥ္ အရာအားလံုး ေဘးဖယ္ကာ ႐ုိး႐ုိးတုိး၀င္လာ
အႏိႈင္းဆမဲ့အရာ ဆက္သေပးလွဴခ်င္ ၀မ္းေျမာက္သြားေစခ်င္

PRE-CHO
ခ်ီးမြမ္းျခင္း သက္သက္မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းေသာအခါ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္သက္မလုိခ်င္
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ စစ္ေဆးေဖြရွာ အတြင္းမွာရွိေသာအရာ
အတြင္းႏွလံုးသားထဲ၌ အၿမဲၾကည့္

CHORUS
သန္႔ရွင္းဌာနကုိ ေျခလွမ္းရင္းတုိး၀င္
ကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္းပဲ အၿမဲတမ္း
ကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္းပဲ စဥ္းစား ေယ႐ႈ
ျပဳမိခဲ့ အျပစ္ေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာတမ္းတ
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာလြမ္းဆြတ္ ေယ႐ႈ

VERSE 2
ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံထုိက္ အံ့ဘြယ္ဘုန္းႀကီးဘုရင္ ႏႈိင္းဆမရႏုိင္ပါ
အားနည္းလုိ႔လည္း လံုး၀ဆက္ကပ္ၿပီ အားလံုး လက္ေတာ္မွာ