ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္

>>>Download

VERSE 1
သီဆုိသံေတြ နားဆင္ေတာ္မူပါ
ခ်ီးမြမ္းျခင္း စမ္းေရပမာ ေအာက္ေမ့စဥ္ခါ
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေယ႐ႈ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ ခ်ီးမြမ္းရင္း
မ်က္ေမွာက္နားပင္လွ်င္ အေတာင္ေအာက္မွာ
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေယ႐ႈ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္

CHORUS
အစဥ္ထာ၀ရ ကုိယ္ေတာ္ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္မည္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္
တန္ခုိး ဘုန္းေတာ္ျမတ္ ျမင္ေစ
ကၽြႏ္ုပ္လက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသား
အထံေတာ္ဆက္သရင္း သီဆုိမည္
ကုိယ္ေတာ္သာ အလင္းရွင္ အကြယ္အကာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.