ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ

>>>Download

VERSE 1
ဘုန္းႀကီးေသာသခင္ အံ့ၾသဘြယ္ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိးကြယ္ရာ
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ဖန္ဆင္းေသာအရွင္ဘုရား

VERSE 2
ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဘုရား အသက္ကုိ ပုိင္ေသာဘုရား
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကြယ္ကာရာ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားတစ္ပါးသာ ကၽြႏ္ုပ္အား လမ္းျပသူ
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ အလြန္ခ်စ္ေသာ သခင္ဘုရား

CHORUS
ကုိးကြယ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္ပါ၏
ေန႔ရက္အခ်ိန္တုိင္း ေကာင္းႀကီးေပးအရွင္
႐ုိေသစြာျဖင့္ ကုိးကြယ္မည္/ပါ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.