ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္စုိ႔

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ဇမ္ႏူး

VERSE
သက္ရွိသမွ်တုိ႔ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္လုိ႔
အသစ္ေသာ သီခ်င္းက်ဴးဆုိ ေအာင္သံကုိလႊင့္၍ ေၾကြးေၾကာ္စုိ႔
အစြမ္းရွိသမွ်ႏွင့္ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ကုိ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္လုိ႔
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္နာမကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ကုိးကြယ္စုိ႔

CHORUS
ဘုန္းႀကီးေသာဘုရားကုိ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္လ်က္ သီခ်င္းဆုိလုိ႔
အစဥ္ ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ၀န္ခံကာ ခ်ီးမြမ္းကခုန္စုိ႔
ကၽြႏု္ပ္၏ ဘုရင္ ကၽြႏု္ပ္၏အရွင္
ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.