ထာ၀ရ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  - 

VERSE 1
ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ေကာင္းကင္ လွမ္း၍ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ
သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား စုိးစံသည္
ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုိအပ္ဆံုးအရွင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသခင္
ကၽြႏ္ုပ္၏ အတမ္းတဆံုး

PRE-CHO
ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား

CHORUS
ဘုန္းတန္ခုိးနဲ႔ ဆင္းၾကြမူပါ ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္
သခင့္မ်က္ေမွာက္လႊမ္းမုိးေသာအရပ္ ထုိအရပ္ရပ္တုိ႔၌ ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲရွိခ်င္
သန္႔ရွင္းေသာဘုရား ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ
ထာ၀ရအၿမဲကုိးကြယ္မည္

VERSE 2
မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ေမတၱာ အၿမဲတမ္း တည္မယ့္သစၥာ
သခင္ဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
ေကာင္းကင္သားမ်ားနဲ႔အတူ ျမြက္ဆုိခ်ီးမြမ္း ကုိးကြယ္
အႏႈိင္းမဲ့တန္ခုိးရွင္ဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.