ေက်းဇူးေတာ္သာခ်ီးမြမ္းပါ

>>>Download

VERSE 1
ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း ေဖးမေသာ သခင္ေယ႐ႈဘုရား
ကၽြႏ္ုပ္အား အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္ ကြယ္ကာေနေသာဘုရား
ခ်ီးမြမ္း အံ့ဘြယ္တန္ခုိးနဲ႔ အစဥ္ ဘုန္းႀကီးအရွင္အား
လက္မ်ား ေျမႇာက္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းမည္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္းပါမည္ အစဥ္
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားရွင္
စကၠန္႔တုိင္းမွာ ေန႔ရက္တုိင္းမွာ ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားရွင္အား
ခက္ခဲတုိင္း ဒုကၡတုိင္းမွာ ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားသာ ခ်ီးမြမ္းမည္

VERSE 2
ေန႔တုိင္း ခြန္အားေပးသနားေသာ သခင္ေယ႐ႈဘုရား
ကၽြႏ္ုပ္အနား အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္ ကူညီေနေသာဘုရား
သနားျခင္းဂ႐ုဏာေမတၱာ အစဥ္ သြန္းေလာင္းေနသူအား
ထာ၀ရခ်ီးမြမ္းလ်က္ ခ်ီးေျမႇာက္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.