ေဖေဖ့အတြက္

>>>Download

VERSE 1
အရိပ္ပမာ ခုိလႈံရာ ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာေပးတယ္
ခ်စ္တဲ့အေဖအတြက္ ေတးတစ္ပုဒ္ကုိ သီဆုိပါ့မယ္
ပင္ပန္းစြာ ေဖြရွာကာ မိသားစုအတြက္ ႐ုန္းကန္ေန
ေန႔ညမေရြးဘဲ တာ၀န္ထမ္းရတဲ့ ခ်စ္တဲ့အေဖရယ္

CHORUS 1
သခင္ဘုရား ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ေဖ့ေဖ့ေပၚမွာ သက္ေရာက္ေစပါ
အလုိအတုိင္းသြန္သင္ျခင္းရယ္ ေဖ့ေဖ့ကုိ လမ္းျပေပးပါ
မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဖေဖအတြက္ အကၽြန္ေက်နပ္တယ္
လမ္းမ်ားၾကမ္းလည္း လိမ့္က်လည္းကြယ္ ႀကိဳးစားပါ့မယ္

VERSE 2
မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဖေဖအတြက္ အကၽြန္ေက်နပ္တယ္
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ခံယူပါ့မယ္
ဘ၀မွာ ႐ုိေသစြာ လုပ္ေကၽြးျပဳစု နားေထာင္မယ္
သားေကာင္းသမီးမြန္အျဖစ္ထြန္းေတာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္

CHORUS 2
သခင္ဘုရား ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ေဖ့ေဖ့ေပၚမွာ သြန္းေလာင္းပါ
အိမ္ေထာင္ေလး အခ်ိန္ယူတတ္ရန္ ေဖေဖ့ကုိ ေဖးမေပးပါ
မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဖေဖအတြက္ အကၽြန္ေက်နပ္တယ္
ဘုရားသခင္ရဲ႕အလုိအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.