ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းပါ

>>>Download

VERSE 1
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ဂုဏ္ျပဳျပဳပါ
ဘုန္းႀကီးအရွင္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပါ
ထုိသခင္သည္ ထာ၀ရ တုႏႈိင္းမရဘုရားျဖစ္သည္

VERSE 2
ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္သည့္တုိင္
ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ခ်ီးမြမ္းမယ္
ေကာင္းႀကီးေပးမယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးဘုရားရွင္အား
အုိအဖ ထာ၀ရ မဂၤလာရွိေစေသာ္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးေျမႇာက္ၾကမယ္ ဟာေလလုယာ
ႀကီးျမတ္ ေကာင္းျမတ္လြန္းတယ္ အစဥ္ ထာ၀ရ
အုိအဖ ကုိယ္ေတာ့္အား ကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္း
အေျခအေနတုိင္းမွာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အဖဘုရား
အုိအဖ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေစ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.