ခ်ီးမြမ္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းအရွင္

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - သီဟ၊ FGA

VERSE 1
အထံေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ္ ကုိယ္ေတာ္နားေညာင္းသည္
အထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္ေသာ္ ပလႅင္ေတာ္တည္သည္
အထံေတာ္လက္ေျမႇာက္ေသာ္ ကုိယ္ေတာ္ခ်ီးေျမႇာက္မည္
လာပါ သန္႔ရွင္းသူ ခ်ီးမြမ္းနာမေတာ္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအရွင္ ငါ့အစြမ္း
ခ်ီးမြမ္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအရွင္ ငါ့အစြမ္း ငါ့အစြမ္း

VERSE 2
အထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ ကုိယ္ေတာ္အနားေရာက္လာ
ပူေဇာ္ျခင္းေမတၱာ အၾကင္နာခ်စ္ျခင္းတရား
ကၽြႏ္ုပ္လက္ႏွလံုးသား ကုိယ္ေတာ္ေပးၿငိမ္းပါ
ျပည္ေတာ္ခ်မ္းသာေစ စိတ္ႏွလံုးေပးအပ္