သာ၍နီးေစပါ (လက္ေတာ္၀ယ္)

>>>Download

VERSE 1
သာ၍ နီးေစပါ ဘယ္ခါမွ မစြန္႔ပါ
ကုိယ္ေတာ္ထံ ႏွိမ့္ခ်ကာရယ္
ကုိယ္ေတာ္အနားမွာ အၿမဲေနခ်င္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေနရာ ဘာႏွင့္မွ်ႏႈိင္းမရ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ဆႏၵ လုိအင္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေထြးပိုက္ျခင္း လုိခ်င္
သာ၍ နီးေစပါ လမ္းျပေတာ္မူပါ

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ လုိအင္ 
ကၽြႏ္ုပ္အလံုးစံု ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ လုိအင္ 
အနားရွိေၾကာင္းသိေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.